Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị

- Tầm nhìn:
  • Dẫn đầu trong ngành bánh kẹo và thực phẩm tại Việt Nam
- Sứ mệnh:
  • Nâng cao sức khỏe của người dân Việt Nam bằng những sản phẩm mới, cải tiến và giàu dinh dưỡng
  • Thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng về những sản phẩm có chất lượng cao và thương hiệu đảm bảo
  • Trở thành một “đại gia đình” gần gũi, gắn bó cho tất cả nhân viên công ty, tạo thu nhập ổn định, cơ hội phát triển cho họ
  • Mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư công
- Giá Trị:
  • Tin tưởng & tôn trọng lẫn nhau
  • Cam kết cao
  • Tinh thần làm việc nhóm cao
  • Thẳng thắn
  • Sáng tạo