THÔNG BÁO

02/04/2018

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Khóa IV- Nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Tràng An

Kính gửi Quý Cổ đông,
-         Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
-         Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Tràng An.
Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Tràng An trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông Khóa IV- Nhiệm kỳ 2018- 2023 như sau:
  • Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Tràng An.
  • Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.
  • Mệnh giá: 10.000 đồng.
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2018
  • Lý do: Tổ chức đại hội đồng Cổ đông Khóa IV- Nhiệm kỳ 2018-2023.
+        Thời gian họp: thông báo sau
+        Địa điểm họp: thông báo sau
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tràng An xin thông báo tới Quý cổ đông được biết.
 

Các tin bài khác